Forløbene

Portalens undervisningsforløb er udarbejde med mål og progression for øje. Der er fokus på bevægelse og på at koble teori og praksis tæt sammen. Eleverne skal i forløbene både arbejde med kropslige og idrætslige færdigheder, de skal samarbejde, være kreative, indgå i forpligtende fællesskaber og reflektere over egen praksis. Dermed bliver der lagt op til en undervisning, hvor eleverne både skal kunne noget, ville noget og vide noget. 


De færdige undervisningsforløb er inddelt i områder, som passer godt med den undervisning, som foregår rundt omkring på skolerne, og som hænger uløseligt sammen med den måde afgangsprøven er skruet sammen. 

Indholdsmråderne er:
 • Redskabsaktiviteter
 • Dans og udtryk
 • Kropsbasis
 • Boldbasis og boldspil
 • Løb, spring og kast
 • Fysisk træning
 • Natur og udeliv
Forløbene til 7. klasse er rene faglige forløb, mens forløbene til 8.-9. klasse er sat ind i tematisk ramme. Temaerne er valgt, så de tilgodeser kompetenceområderne ”Idrætskultur og relationer” samt ”Krop, træning og trivsel”. For at løse udfordringerne med at finde tid og balance til at fastholde bevægelse i idrætsfaget samtidig med at inddrage det tematiske perspektiv, strækker temaerne sig typisk over to forløb.

Alle forløb på idræt7-9.gyldendal.dk begynder med tydeligt formulerede læringsmål i elevhøjde. da det er af stor betydning, at eleverne hele tiden er klar over, hvad de skal have ud af at arbejde med det enkelte forløb. Ligeledes afsluttes alle undervisningsforløb med en evaluering, så det er muligt for både elev og lærer at vurdere, i hvor høj grad læringsmålene er nået.  Læreren får desuden en håndsræking ift. at holde styr på elevernes læringsudbytte gennem eksempler på tegn på læring, der findes som redigerbare filer i lærervejledningen.

Undervejs i forløbet skal eleverne endvidere reflektere og dokumentere egen praksis gennem fx videoproduktioner og logbogsskrivning.

Det resterende indhold i forløbene kan primært kategoriseres som teori, øvelser, video, billedmateriale og tjek opgaver.

 • Teoriafsnittene indeholder forskellige elementer:
  • forklaringer – fx teoretisk indføring i indholdsområdet, forklaringer af faglige begreber m.v.
  • modeller, der fx tydeliggør indholdsområderne
  • oversigter – fx kroppens muskler og led, bevægelsesanalyser
  • værktøjer fx spilhjulet, dansehjulet, spillerkvalitetsmodellen, musiktælling
  • tematiske tekster.
 • Øvelserne er organiseret på forskellige måder, de kan være:
  • alene, par, grupper øvelser
  • åbne eller lukkede øvelser
  • med fokus på fremstilling af digitale produktioner
  •  af kropslig, teoretisk eller refleksiv karakter.
 • Videoerne har forskelligt formål, de kan være:
  • instruerende
  • med fokus på teknik og kvalitet i bevægelserne
  • inspirerende i forhold til egen produktioner.
 • Billedmaterialet har forskelligt formål, det kan være:
  • instruerende – hvordan skal øvelsen udføres trin for trin
  • inspirerende – hvordan kan øvelsen se ud i praksis
  • forklarende – til at understøtte en beskrivelse fx musklerne på ryggens placering.
 • Tjekopgaver
  • selvrettende opgaver med fokus på begreber
  • selvrettende opgaver med fokus på læringsmål.

Med lærerværktøjet planlæggeren er det muligt at få overblik over, hvilke færdigheds- og vidensmål de enkelte forløb indeholder.

Logbog
Idræt7-9@gyldendal.dk har i samarbejde med SkoleTube.dk designet en logbog, som eleverne kan benytte til at samle deres digitale produktioner og refleksioner. På portalen kan eleverne på deres uni-login gemme pdf’er, i-ark og noter, men der er også lagt op til, at eleverne kan samle det hele i deres logbog. På portalen er der i lærervejledningen og på lærerfanebladet givet forslag til andre muligheder for at oprette gratis digitale logbøger til eleverne.


Lærervejledningen
Lærervejledningerne er ensartet opbygget med en kort introduktion til forløbet, herefter lektionssplan, læringsmål med eksempler på tegn på læring samt overvejelser omkring indholdet i opvarmningsdelen. Dette efterfølges af relevant teori fx om indholdsområdet, emnet, temaet samt specifikke områder/begreber i relation til forløbet. Lærervejledningen indeholder yderligere beskrivelse af arbejdsformerne gennem forløbet samt brugen af logbog.